Golshifteh Farahani Nude Photos ~ Humorous Poem

Go down

Golshifteh Farahani Nude Photos ~ Humorous Poem

Post  Admiral7777 on Thu Feb 16, 2012 1:37 am

در اتاق رادیولوژی


یوسف جوان

باز ملتِ ملعون فرانسه
سمباده به قلب ما کشیدند

فراری با یاری یک زن
یک توطئهٔ پلید چیدند

عکس از ممهٔ طرف گرفتند
یکباره به چرت ما دویدند.

این زنِ جیگردار هرگز مگو
کرد آنچه جز عاقلان ندیدند

دو عکسِ سیاه و سردِ بیروح
کس را نه بکشتند، نه گزیدند

نخیر، گمان مبر، چواینان
با زیرکی فتنه آفریدند،

عکاس و مدیر یک مجله
این آش برای ما پزیدند

جرثومه ٔاشنعند و مفسد
دردند که بر زخم مزیدند

من مطمئنم مجله چی‌ ها
از طایفهٔ زن یزیدند

القصه چو مردم این خبر را
از تی وی و روزنامه شنیدند

گفتند که وا مصیبتا، خلق
یک سینه چارمثقالی دیدند

باز غیرتیان اشک فشاندند
باز سوته دلان آه کشیدند

باز طاهره چادر از سر افکند
از دردْ یلان یقه جریدند

از عارفِ قرتیِ کُله پوش
یادآمده انگشت گزیدند

از دست فروغ گریه کردند
ماتمزده در اشک تپیدند

این طایفهٔ بیکس و مظلوم
باز از غم آبرو چزیدند

وِشگون ز لُپ تفته گرفتند
به خلوت خانه ها خزیدند

دستپاچه با رایانهٔ کیفی
به گوگل و فیسْ بوک رسیدند

عکسِ زنِ شورشگرِ طاغی
از سر به کمر چو وارسیدند

با لیزرِسوزندهٔ تحقیر
بر پیکر او دیده دریدند

از چهرهٔ پرسشگرِ این زن
یک ذرّه خجالت نکشیدند

از لندن و تهران تا بُن و ر ُم
توگویی که درصوردمیدند

آحادِ غیورِ ملت ما
آسیمه سراز جای جهیدند

از خانه و کومه لشکرِ شام
با چوب و چماق برون پریدند

از محصل و دبیر و تاجر
تا ادیب و برزگر رمیدند

داروگر و داروغه و جوشکار
آشفته به هر طرف دویدند

با نیشِ زبان و با تمسخر
جان و تنِ نازکش خلیدند

این یک پیت نفتی، آن یکی چوب
هیزم روی هیمه ها بچیدند

در محضرِدادگاهِ ملی‌
یکباره به آتشش کشیدند

ناموسِ به باد رفته ای را
با یک تلِ آتشین خریدند

بر جوی چو آبِ روی برگشت
رفتند وبه خانه ها کپیدند***تا خلقِ کبیرِ قهرمانْ دوست
داروغهٔ ناموسِ زمینند

از جاهل و بیسواد و ملاّ
تا فیلسوف و شاعرش همینند

از ماست بلا که برسرماست
تا دینی و غیر دینی اینند

تا مرد و زنِ مرز گهربار
آغشته به افکاری چنینند

تا کلیشه های عهد قاجار
برروی زبانِ آن و اینند

تا مدعیانِ شبه اخلاق
مشدی فرج و خانم مهینند

تامثلِ من و ‌بی‌بیم ، خلایق
متّه به کفند و نکته بینند

تا خلقِ عجول ْ ، بی‌ ترحمْ،
تاقاضی و قصاب قرینند،

مادام که در فلات ایران
دشنه به کفان مریدِ دینند

تا نوعِ دگر ز فرقه بازی
در صدد که قدرتی‌ بگیرند

آسوده بخواب مشدی ماشالله
هشیار تر از تو در کمینند

تا شعبهٔ علمیه تو هستی‌
بر تخت ازین بتر نشینند!پایان


Admiral7777

Posts : 1
Join date : 2012-02-16

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum